Kdy chodí daně? Finanční přehled termínů

Kdy Chodi Dane

Daně z příjmu

V České republice rozlišujeme daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu právnických osob. Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob jsou jak zaměstnanci, tak i osoby samostatně výdělečně činné. Zdanění se liší podle výše příjmů a uplatňovaných slev a daňových zvýhodnění. Daň z příjmů právnických osob platí společnosti a firmy z dosaženého zisku.

Základní sazba daně z příjmů právnických osob v roce 2023 činí 19 %. Existují však výjimky a specifické podmínky pro různé typy firem a organizací. Pro fyzické osoby je daň z příjmů počítána progresivně – čím vyšší příjem, tím vyšší daň.

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty (DPH) je všeobecná, nepřímá daň, která se uplatňuje v České republice na dodání zboží a služeb. Její výše se odvíjí od ceny produktu nebo služby a je vyjádřena v procentech. V České republice existují tři sazby DPH: základní sazba 21 %, první snížená sazba 15 % a druhá snížená sazba 10 %. Základní sazba se vztahuje na většinu zboží a služeb. První snížená sazba se uplatňuje například na potraviny, knihy nebo léky. Druhá snížená sazba se vztahuje na vybrané služby, jako jsou opravy obuvi nebo kadeřnické služby. Plátcem DPH je obvykle podnikatel, který dodává zboží nebo služby. Spotřebitel platí DPH v ceně zboží nebo služby.

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti je něco, co potkává každého majitele nemovitosti v Česku. Platí se z pozemků, staveb a jednotek, které vlastníte k 1. lednu daného roku. Výše daně se liší podle typu a umístění nemovitosti a taky podle toho, jestli ji využíváte k bydlení nebo podnikání. Daň se platí jednou ročně, a to nejpozději do konce května. Pokud ale daň z nemovitosti přesahuje 5 000 Kč, můžete si ji rozdělit na dvě splátky. Daň z nemovitosti je důležitým zdrojem příjmů pro obce a kraje, které ji následně investují do rozvoje infrastruktury a služeb pro své obyvatele.

Silniční daň

Silniční daň je povinná platba, kterou odvádějí majitelé vozidel registrovaných v České republice. Výše daně se odvíjí od typu a emisní třídy vozidla a jeho celkové hmotnosti. Poplatníkem silniční daně jsou fyzické i právnické osoby, které mají vozidlo zapsané v technickém průkazu. Daň se platí ročně, a to buď najednou, nebo ve dvou splátkách. Pro osobní automobily existuje možnost osvobození od silniční daně, a to například pro osoby se zdravotním postižením nebo pro elektromobily. Podrobnější informace o silniční dani, včetně aktuálních sazeb a termínů plateb, naleznete na webových stránkách Finanční správy České republiky.

Darovací daň

V České republice se darovací daň nevztahuje přímo na obdarovaného. To znamená, že příjem z darování není zdanitelný. Nicméně, existují určité výjimky a specifika. Pokud je dar poskytnut v souvislosti s podnikáním, může podléhat dani z příjmů. Dále se na dary vztahuje daň z nabytí nemovitých věcí, pokud je darem nemovitost. V některých případech může být dar předmětem dědické daně, například pokud dárce zemře do tří let od darování. Pro více informací o specifických případech je vhodné konzultovat daňového poradce.

Dědická daň

V České republice byla daň dědická zrušena k 1. lednu 2014. Do té doby se vztahovala na majetek získaný dědictvím po zemřelém. Výše daně se odvíjela od hodnoty zděděného majetku a od vztahu dědice k zůstaviteli. Čím bližší byl příbuzenský vztah, tím nižší daň se platila. Daň z dědictví byla často kritizována jako nespravedlivá a demotivační. Argumenty pro její zrušení se opíraly o to, že majetek byl již zdaněn během života zůstavitele a jeho opětovné zdanění při dědictví je nesystémové.

Spotřební daň

Spotřební daň je daň uvalená na specifické zboží a služby, jako jsou alkohol, tabák a pohonné hmoty. Cílem je regulovat spotřebu těchto komodit a zároveň generovat příjmy pro státní rozpočet. Výše spotřební daně se liší v závislosti na druhu zboží nebo služby.

Spotřební daň je zahrnuta v konečné ceně pro spotřebitele, což znamená, že ji platí konečný spotřebitel. Tato daň je důležitým nástrojem fiskální politiky a má dopad na spotřebitelské chování a ekonomiku jako celek.

Ekologická daň

Ekologická daň je daň, kterou stát uvaluje na aktivity, které znečišťují životní prostředí. Cílem je motivovat firmy i jednotlivce k šetrnějšímu chování a omezit tak negativní dopady na přírodu. Mezi typické příklady patří daň z fosilních paliv, energie nebo emisní povolenky. Výnosy z ekologické daně by měly směřovat zpět do ochrany životního prostředí, například na podporu obnovitelných zdrojů energie, zateplování budov nebo zlepšení kvality ovzduší. Zavedení ekologické daně může mít pozitivní dopad na životní prostředí, ale je důležité, aby byla nastavena spravedlivě a nezpůsobila nepřiměřenou zátěž pro občany a firmy.

Publikováno: 08. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: DominikDatel

Tagy: kdy chodi dane | informace o termínech pro placení daní